၀ုိက္ဆုိဒ္ကုိ ျပင္ဆင္ေနပါသျဖင့္ ေခတၱာပိတ္ထားပါသည္။