၀ုိက္ဆုိဒ္ကုိ ျပင္ဆင္ေနပါသျဖင့္ ေခတၱာပိတ္ထားပါသည္။ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ျပန္လည္လႊင့္တင္ပါမည္။ ခ်စ္ခင္စြာျဖင့္... I Love Myanmar